آگاهی داوطلبی پروژه خریداری تعداد (6) قلم جنس مورد ضرورت ریاست عمومی خدمات انجنیری

mew-admin
tender

Publish Date

Closing Date

اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه خریداری تعداد (6) قلم جنس مورد ضرورت ریاست عمومی خدمات انجنیری تاسیسات آب سال مالی 1399 این اداره اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را در حافظه یا فلش دسک از آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیرمشورتی ریاست تدارکات بدست آورده آفر خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 9:30 قبل از ظهر به روز شنبه مورخ 01/06/1399 به ریاست تدارکات واقع تعمیر ششم منزل چهارم ارائه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد، تضمین آفر بصورت تضمین بانکی مبلغ(120000) یکصدوبیست هزار افغانی برای پروژه فوق الذکر بوده و جلسه آفرگشایی بتاریخ 01/06/1399 ساعت 10:00 قبل از ظهر در صالون ارزیابی ریاست تدارکات به شماره داوطلبی NWARA/PD/G0015-99/NCB تدویر میگردد.