جریده آب، مجله اوبه و مقالات

د دلوي میاشتنۍ 1399

د ۱۳۹۹ کال د جدي ( میاشتنۍ )

میاشتنۍ قوس ــ ۱۳۹۹

د (آب) میاشتنۍ خپرونې تر څنګ د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې د (اوبه) تر نامه لاندې د درې میاشتنۍ مجلې دیارلسمه ګڼه په ډیزاین او صحافت خپره شوه

ماهنامه میزان و عقرب سال 1399

ماهنامه سنبله 1399

ماهنامه اسد سال 1399

ماهنامه سرطان سال 1399

ماهنامه جوزا سال 1399

داوبو تآسیساتود تخنيکی سروي کړن لاره

داوبو په سکتور کي د خصوصي پانګي اچوني د جلب او جذب کړن لاره

د هیواد په ۳۴ ولایتونو کې د چک دمونو(کوچینو ذخیروی بندونو) ډیزاین سروې او جوړول

مجله ربع دوم سال 1397 وزارت انرژی و آب

ماهنامه میزان 1397وزارت انرژی و آب

ماهنامه قوس 1397 وزارت انرژی و آب

ماهنامه عقرب 1397 وزارت انرژی و آب

Pagination