اطلاعیه تصمیم اعطآء قرارداد خریداری لوازم حفظ و مراقبت تحت چهار لات

mew-admin
contract

بدینوسیله بتأسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که اداره ملی تنظیم امور آب در نظر دارد قرارداد خریداری لوازم حفظ و مراقبت تحت چهار لات(اول، دوم و سوم) ضرورت سال مالی 1400 دارای کود نمبر NWARA/PD/G004,5,6 -1400/NCB را با شرکت خدمات لوژستیکی نگین بهار دارنده جواز نمبر(D-57689) واقع (چهار راهی انصاری شهر نو ، مرکز کابل) لات اول به قیمت حداقل مبلغ(342,075) و حد اکثر مبلغ (3,698,475) افغانی، لات دوم به قیمت حداقل مبلغ(413,285) و حد اکثر مبلغ (1,257,696) افغانی، لات سوم به قیمت حداقل مبلغ(838,313) و حد اکثر مبلغ (2,853,880) افغانی، اعطاء نماید. اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن بریاست تدارکات اداره ملی تنظیم امور آب واقع سرک دارالامان ایستگاه سناتوریم، وفق احکام ماده (50) قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

Latest announcements

Wed, Jun 16 2021 1:50 PM
Background image

Publication of the Award of Contract

Project Name: Panj-Amu River Basin Sector Project (P-ARBP)...

Wed, Jun 16 2021 1:46 PM
Background image

Publication of the Award of Contract

Project Name: Panj-Amu River Basin Sector Project (P-ARBP)

Sat, Jan 30 2021 10:19 AM
Background image

Notification for Intention to the Contract Award

The National Procurement Authority (NPA) on behave of National Water Affairs Regulation Authority (NWARA)...

Back to announcements