نشریات

طرزالعمل سروی تخنیکی تاسیسات آب

طرزالعمل جلب و جذب سرمایه گذاری خصوصی در سکتور آب

طررالعمل ایجاد بانک معلوماتی ملی منابع آب

ماهنامه عقرب سال 1398

ماهنامه میزان سال 1398

ماهنامه اسد سال 1398

دیتابیس اعلانات پروژه ها

پروژه های اجناس و خدمات غیر مشورتی سال 1397 و 1398

راپور مصارفات بودجه انکشافی الی ختم ربع سوم سال مالی 1398

سروی دیزاین و اعمار چک دم (بندهای کوچک کنترولی آب ) در ۳۴ ولایت کشور

قانون خدمات انرژی برق افغانستان.

ماهنامه جوزا 1398

ماهنامه ثور 1398

ماهنامه حمل ۱۳۹۸

علم آبیاری در هرات

آب هاي فرامرزي افغانستان؛ سه تهدید و سه فرصت

Pagination