گالری رسانه

ویدیو خواجه کانال

سخرانی ؛ محترم انجنیر خان محمد تکل رییس عمومی اداره ملی تنظیم امور آب

کار کانال شاهی در ولایت لغمان به سرعت به پیش میرود.

بند کمال خان در این ویدیو !

کار بند کجکی به سرعت به پیش میرود، که در این ویدیو پیشرفت کاری را مشاهده میتوانید.

#از_وعده_تا_عمل

هموطنان گرامی!

تلاش برای یک افغانستان درخشان و سربلند

تصاویر زیبا از ابادانی کشور در این ویدیو مشاهده نماید.

ویدیو جدید از جریان کار بند #کجکي

ذخیره و انبار کردن برف های بام و صحن حویلی در باغچه ها

ما متعهد به کنترول آب هستیم. جریان کارهای عملی پروژه بند شاه و عروس

با جمع آوری آب برف و باران منابع آبی را تقویت کنید

ما متعهد به کنترول آب هستیم. جریان کارهای عملی بند کجکی

ما متعهد به کنترول آب هستیم. جریان کارهای عملی بند پاشدان

پیام محترم انجنیر خان محمد تکل، رییس عمومی اداره ملی تنظیم امور آب پیرامون شیوع مریضی کرونا در کشور

Pagination