گالری رسانه

کار لات دوم بند کجکی در ولایت هلمند به سرعت به پیش میرود.

کار بند بخش آباد در ولایت فراه به شدت جریان دارد.

کار لات دوم بند کجکی در ولایت هلمند به سرعت به پیش میرود.

کار بند بخش آباد در ولایت فراه به شدت جریان دارد.

کار لات دوم بند کجکی در ولایت هلمند با سرعت جریان دارد.

کار لات دوم بند کجکی در ولایت هلمند با شروع سال نو سرعت بیشتر پیدا کرده است.

و این هم تصاویر امروز بند کمال خان در ولایت زیبا نیمروز

تصاویر امروز بند کمال خان در ولایت زیبا نیمروز؛

تصاویر زیبا از کمال خان.

شما تازه ترین تصاویر از جریان کار بند بخش آباد در ولایت فراه را مشاهده میکنید.

کار لات دوم بند کجکی در ولایت هلمند به سرعت به پیش میرود، که در این ګزارش تصویری پیشرفت کاری را مشاهده میتوانید.

کار عملی پروژه بند پاشدان در ولایت هرات باستان به شدت جریان دارد، در این ګزارش تصویری پیشرفت کاری را مشاهده کرده میتوانید.

کار کانال شاهی در ولایت لغمان به سرعت به پیش میرود.

کار بند کجکی به سرعت به پیش میرود، که در این تصاویر پیشرفت کاری را مشاهده میتوانید.

اخرین کار های بند شاه و عروس به سرعت به پیش میرود. در این ګزارش تصویری اخرین حالت پیشرفت کار را مشاهده میتوانید. اداره ملی تنظیم امور آب

کار کانال شاهی در ولایت سرسبز لغمان به سرعت به پیش میرود.

Pagination