گالری رسانه

کار لات دوم بند کجکی در ولایت هلمند به سرعت به پیش میرود.

سخرانی ؛ محترم انجنیر خان محمد تکل رییس عمومی اداره ملی تنظیم امور آب

کار بند بخش آباد در ولایت فراه به شدت جریان دارد.

کار لات دوم بند کجکی در ولایت هلمند با سرعت جریان دارد.

کار لات دوم بند کجکی در ولایت هلمند با شروع سال نو سرعت بیشتر پیدا کرده است.

و این هم تصاویر امروز بند کمال خان در ولایت زیبا نیمروز

تصاویر امروز بند کمال خان در ولایت زیبا نیمروز؛

تصاویر زیبا از کمال خان.

کار کانال شاهی در ولایت لغمان به سرعت به پیش میرود.

بند کمال خان در این ویدیو !

شما تازه ترین تصاویر از جریان کار بند بخش آباد در ولایت فراه را مشاهده میکنید.

کار لات دوم بند کجکی در ولایت هلمند به سرعت به پیش میرود، که در این ګزارش تصویری پیشرفت کاری را مشاهده میتوانید.

کار عملی پروژه بند پاشدان در ولایت هرات باستان به شدت جریان دارد، در این ګزارش تصویری پیشرفت کاری را مشاهده کرده میتوانید.

کار کانال شاهی در ولایت لغمان به سرعت به پیش میرود.

کار بند کجکی به سرعت به پیش میرود، که در این ویدیو پیشرفت کاری را مشاهده میتوانید.

کار بند کجکی به سرعت به پیش میرود، که در این تصاویر پیشرفت کاری را مشاهده میتوانید.

Pagination