پالیسی ها و قوانین

شماره نام فایل مربوطه دانلود فایل وزارت انرژی و آب
1 استراتیژی سکتور آب file MEW
2 پالیسی مدیریت آب file MEW
3 چهار چوب پلان استراتژیک سکتور آب file MEW
4 ضمیمه شماره یک مقرره بسترو حریم منابع آب و تاسیسات آبی file MEW
5 طرزالعمل ایجاد؛ثپت ؛تقویت و طرزفعالیت انجمن استفاده کننده گان آب file MEW
6 طرزالعمل در مورد ایجاد وفعالیت های ادارات حوزه های دریائی file MEW
7 طرزالعمل درمورد چهارچوب مدیریت منابع آب حوزه های دریائی  file MEW
8 قانون جدید آب file MEW
9 مقرره حریم بستر منابع آب file MEW