پروژه چکدم های ولایت بادغیس شامل 6 لات

MEW-Media
tender

Publish Date

Closing Date

اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه چکدم های ولایت بادغیس شامل 6 لات اشتراک نموده و سافت شرطنامه مربوطه را در حافظه یا فلش دسک و یا از ویب سایت های اداره ملی تنظیم امور آب، اداره تدارکات ملی و سایت اکبر به دست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00بجه قبل از ظهر روز پنج شنبه تاریخ 30/5/1399 به آمریت تدارکات امور ساختمانی ریاست تدارکات تعمیر شش منزل چهار سرک دارالامان سناتوریم اداره ملی تنظیم امور آب تسلیم نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت تضمین بانکی مطابق مبالغ مندرج جدول ضمیمه مکتوب هذا و جلسه آفرگشایی به روز پنج شنبه مورخ 30/5/1399 ساعت 10 قبل از ظهر در اطاق آفرگشایی ریاست تدارکات تعمیر شش منزل چهار تدویر می گردد.

Documents

لیست اعلان پروژه های بادغیس

More tenders

Tue, Jul 21 2020 6:32 PM
Background image

Request for Quotation (RFQ)

For detailed information please download the file bellow ...

Thu, Jun 04 2020 1:07 PM
Background image

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (REOI)

Invitation for Submission of Expressions of Interest for Resettlement Monitoring and Evaluation  Consultant

Back to tenders