آگاهد داوطلبی چکدم های ولایت غور  شامل 7  لات

mew-admin
tender

Publish Date

Closing Date

اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه چکدم های ولایت غور  شامل 7  لات اشتراک نموده و سافت شرطنامه مربوطه را در حافظه یا فلش دسک و یا از ویب سایت های اداره ملی تنظیم امور آب، اداره تدارکات ملی و سایت اکبر به دست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10 قبل از ظهر تاریخ 02/6/1399 به آمریت تدارکات امور ساختمانی ریاست تدارکات تعمیر شش, منزل چهار سرک دارالامان  سناتوریم اداره ملی تنظیم امور آب تسلیم نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت تضمین بانکی مطابق مبالغ مندرج جدول ضمیمه مکتوب هذا و جلسه آفرگشایی به روز یکشنبه مورخ  02/06//1399 ساعت 10 قبل از ظهر در اطاق آفرگشایی ریاست تدارکات تعمیر  نمبر شش منزل چهارم تدویر می گردد.

نوت: ریاست محترم مالی و اداری و آمریت محترم تسهیل قراردادها و پلانگذاری مکلف اند که اعلان هذا را مطابق تاریخ صدور این نامه به نشر رسانند.

Documents

شرطنامه نهایی
جدول غور

More tenders

Tue, Jul 21 2020 6:32 PM
Background image

Request for Quotation (RFQ)

For detailed information please download the file bellow ...

Thu, Jun 04 2020 1:07 PM
Background image

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (REOI)

Invitation for Submission of Expressions of Interest for Resettlement Monitoring and Evaluation  Consultant

Back to tenders