نشریات

طررالعمل ایجاد بانک معلوماتی ملی منابع آب

ماهنامه عقرب سال 1398

ماهنامه میزان سال 1398

ماهنامه اسد سال 1398

دیتابیس اعلانات پروژه ها

پروژه های اجناس و خدمات غیر مشورتی سال 1397 و 1398

راپور مصارفات بودجه انکشافی الی ختم ربع سوم سال مالی 1398

سروی دیزاین و اعمار چک دم (بندهای کوچک کنترولی آب ) در ۳۴ ولایت کشور

قانون خدمات انرژی برق افغانستان.

ماهنامه جوزا 1398

ماهنامه ثور 1398

ماهنامه حمل ۱۳۹۸

علم آبیاری در هرات

آب هاي فرامرزي افغانستان؛ سه تهدید و سه فرصت

دست آورد های سال 1397 وزارت انرژی و آب افغانستان...

ماهنامه دلو 1397

Pagination