پروژه بخش چهارم سربند کانال ریگروان به زودی تکمیل خواهد شد.

MEW-Media
2323

پروژه بخش چهارم سربند کانال ریگروان به زودی تکمیل خواهد شد.

این پروژه از سوی اداره ملی تنظیم امور آب به منظور مدیریت بهتر آب، افزایش زمین های زراعتی، رشد اقتصادی و اجتماعی و ایجاد زمینه اشتغال برای مردم در قریه های قلعه خواجه ولایت پروان و سخی خیل ولایت کاپیسا تطبیق می گردد.

در حال حاضر کار پروژه به خوبی جریان داشته و 97 درصد پیش رفته است.

از کانال ریگروان به تعداد 20417 فامیل به صورت مستقیم و غیر مستقیم مستفید می شوند.

اداره ملي تنظیم امور آب