کار بند دهنه دره در ولایت فاریاب به سرعت جریان دارد.

MEW-Media
212

کار بند دهنه دره در ولایت فاریاب به سرعت جریان دارد.

کار بند دهنه دره در ولسوالی پشتون کوت ولایت فاریاب در اوقات کاری روزانه و شبانه به سرعت به پیش میرود، که در این ګزارش تصویری پیشرفت کاری را مشاهده میتوانید.

اداره ملی تنظیم امور آب