پروژه اعمار کانال قزل ایاق در ولایت جوزجان تکمیل و به بهره‌برداری رسید.

MEW-Media
541

پروژه اعمار کانال قزل ایاق در ولایت جوزجان تکمیل و به بهره‌برداری رسید.

این پروژه از سوی اداره ملی تنظیم امور آب با همکاری مالی دفتر اکتید ACTED به منظور مدیریت آبهای سطحی و آبیاری زمین‌های راعتی در ولسوالی خواجه دو کوه ولایت جوزجان تطبیق شده است.

با تطبیق این پروژه حدود ١٤٠٠ هکتار زمین زراعتی تحت پوشش آبیاری قرار گرفته به تعداد ٥٣٠ فامیل از آن مستفید می‌شوند.

اداره ملی تنظیم امور آب