پروژه اعمار کانال و حقابه سالتق کلان در ولایت جوزجان تکمیل و به بهره‌برداری رسید.

MEW-Media
65

پروژه اعمار کانال و حقابه سالتق کلان در ولایت جوزجان تکمیل و به بهره‌برداری رسید.

این پروژه از سوی اداره ملی تنظیم امور آب با همکاری مالی دفتر اکتید ACTED به منظور مدیریت آبهای سطحی و آبیاری زمین‌های راعتی در ولسوالی خواجه دو کوه ولایت جوزجان تطبیق شده است.

با تطبیق این پروژه حدود ١٣٦٠ هکتار زمین زراعتی تحت پوشش آبیاری قرار گرفته به تعداد ٦٤٠ فامیل از آن مستفید می‌شوند.

اداره ملی تنظیم امور آب