کار اعمار بند توری در ولایت زابل به سرعت جریان دارد

MEW-Media
43

کار اعمار بند توری در ولایت زابل به سرعت جریان دارد

بند توری از سوی اداره ملی تنظیم امور آب به منظور مدیریت آب در قریه نوخیز شهر قلات مرکز ولایت زابل تطبیق می گردد.

بند توری دارای ظرفیت ذخيره 1.8 میلیون متر مکعب آب می باشد که پس از اعمار آن حدود 870 هکتار زمین زراعتی تحت آبیاری قرار گرفته به تعداد 34 هزار خانواده از آن مستفید خواهند شد.

پروژه اعمار بند توری قبلأ از سوی اداره ملی تنظیم امور آب سروی و دیزاین شده بود اکنون کار آن به سرعت جریان داشته و در مدت دوسال تکمیل و به بهره برداری خواهد رسید.

اداره ملی تنظیم امور آب