انکشاف شبکه هایدرولوژی در حوزه های دریایی جریان دارد.

mew-admin
001

تکمیل ٢٥ استیشن هایدرولوژیکی

نظر به پلان اداره ملی تنظیم امور آب توسعه شبکه هایدرولوژیکی در حوزه های دریایی کشور بمنظور مدیریت بهتر و نظارت پایدار منابع آب بالای دریاهای عمده و شاخه های اصلی آن بخوبی جریان دارد از جمله استیشن های تحت پلان، خوشبختانه تا اکنون مجموعاً به تعداد ٢٥ استیشن اتومات هایدرولوژیکی در حوزه دریایی کابل، حوزه دریایی هلمند و حوزه دریایی هریرود مرغاب توسط تیم سیار ریاست عمومی منابع آب (Mobile Team) به همکاری حوزه های دریایی نصب و به بهره برداری سپرده شده است.

خوشبختانه که از آن جمله هفت ٧ استیشن در مربوطات حوزه دریایی هریرود مرغاب، ١٢ استیشن در حوزه عمومی دریایی هلمند و ٦ اسیتشن در حوزه عمومی دریای کابل اعمار و نصب گردیده است.

با انکشاف و نصب استیشن ها درحوزه های دریایی فرعی کشور موجودیت دقیق آب، پوتانشیل و بیلانس منابع آب دریافت گردیده و همچنان از آمار و ارقام هایدرولوژیکی در پروژه های عام المنفعه کشور استفاده اعظمی صورت می گیرد.

قابل ذکر است از اینکه کار ساختمانی استیشن های متذکره از طریق پروژه IRDP ریاست انسجام برنامه های آب به کمک مالی بانک جهانی توسط شرکت های قراردادی به پیش برده می شود و نصب استیشن ها، فعال سازی سیستم و بهره برداری تخنیکی و فنی دستگاه ها توسط تیم سیار منابع آب اداره ملی تنظیم امور آب صورت می گیرد.

این در حالیست که قبلاً چنین نوع فعالیت ها توسط کمپنی بین المللی سترون آمریکا بین سالهای (2007 الی 2012) صورت می گرفت.

قابل یادهانی است که نصب و بهره برداری سایر استیشن های باقی مانده ادامه دارد.