کار بازسازی کانال کلستر1

mew-admin
۱۲۳

این کانال که در ولسوالی خلم ولایت بلخ موقعیت دارد، به‌منظور مدیریت آب‌ها، افزایش زمین‌های زراعتی، ایجاد شغل و بهبود محیط‌زیست روی دست گرفته‌شده است.
به گفته‌ی مسئولان ریاست انسجام پروژه‌ها؛ این پروژه در ماه دسمبر2019 آغاز شده قرار است تا ماه دسمبر 2020 به پایان برسد.
این پروژه قبل از بازسازی 2600 هکتار زمین را آبیاری می‌کرد و قراراست پس از بازسازی این مقدار به 3000 هکتار افزایش یابد.
همچنان از این پروژه به گونه مستقیم و غیر مستقیم 3412 خانواده بهره‌مند خواهند شد.
این پروژه توسط ریاست انسجام پروژه‌ها، پروژه IRDP وزارت انرژی و آب تطبیق می‌گردد