کار بازسازی کانال ترکمن

mew-admin
۱۲۳

کانال ترکمن در ولسوالی امام صاحب ولایت کندز موقعیت دارد.

این کانال به قیمت 2 میلیون و 556 هزار و 117 دالر آمریکایی با کمپنی (Bright Pearl Construction Company) قرارداد شده که از بودجه بانک جهانی تمویل می گردد.

ظرفیت آبیاری کانال ترکمن پس از بازسازی از 5891 هکتار به 6394 هکتار زمین افزایش خواهد یافت.

کار این پروژه حدود 90 درصد تکمیل گردیده و عنقریب به بهره برداری سپرده خواهد شد.