تحکیم کاری سواحل دریای نور سفیدی

MEW-Media
تحکیم کاری سواحل دریای نور سفیدی

دریای نور سفیدی در حصه اول کوهستان ولایت کاپیسا موقعیت داشته که از جمله پروژه های ریاست انسجام پروژه ها (PCU) وزارت انرژی و آب می باشد. کار این پروژه در ساحه تکمیل شده و آماده بهره برداری می باشد.

هزینه ساخت این پروژه بیشتر از 726 هزار دالر آمریکایی بوده که از سوی بانک جهانی تمویل شده است.

سواحل دریای نور سفیدی به طول 1.16 کیلومتر اعمار و تحکیم کاری می گردد که در حدود 1100 فامیل به طور مستقیم و حدود 6500 فامیل به طور غیر مستقیم از مزایای این پروژه بهره مند می شوند.