تحکیم سواحل دریای نغاری

MEW-Media
تحکیم سواحل دریای نغاری

دریای نغاری در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا موقعیت دارد که کار پروژه تحکیم سواحل آن تکمیل گردیده و آماده بهره برداری می باشد.

 این پروژه مربوط ریاست انسجام پروژه ها (PCU) وزارت انرژی و آب بوده که به هزینه بیش از 85 هزار دالرآمریکایی با یکی از شرکت های ساختمانی داخلی قرارداد شده است.

این تحکیمات به طول 400 متر صورت گرفته است که بیش از 2 هزار فامیل از مزیت های آن مستفید می شوند.