تحکیم سواحل دریای مسجد خالد بن ولید

MEW-Media
تحکیم سواحل دریای مسجد خالد بن ولید

تحکیم سواحل دریای مسجد خالد بن ولید در مرکز ولایت سمنگان موقعیت داشته که یکی از پروژه های (PCU) یا ریاست انسجام پروژه های وزارت انرژی و آب است. کار این پروژه تکمیل شده و آماده بهره برداری می باشد.

تحکیم سواحل دریای مسجد خالد بن ولید به طول880 متر به هزینه بیش از 363 هزار دالر آمریکایی از سوی بانک جهانی تمویل شده است.

از مزایای این پروژه در حدود 1400 خانوده بهره مند شده است.