همه بست های خالی

پنجشنبه ۱۴۰۰/۱/۲۶ - ۹:۲۳
Background image

اعلان کاریابی (آمرحفظ ومراقبت شبکات آبیاری وآب رسانی)

اداره ملی تنظیم امور آب به منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم خدمات ملکی...

پنجشنبه ۱۴۰۰/۱/۲۶ - ۹:۲۰
Background image

اعلان کاریابی (آمریت مصونیت بند ها)

اداره ملی تنظیم امور آب به منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم خدمات ملکی ...

پنجشنبه ۱۴۰۰/۱/۲۶ - ۹:۱۸
Background image

اعلان کاریابی (متخصص طرح ودیزاین پروژه های آبیاری)

اداره ملی تنظیم امور آب به منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم خدمات ملکی...

پنجشنبه ۱۴۰۰/۱/۲۶ - ۹:۱۶
Background image

اعلان کاریابی (آمر سروی ودیزاین شبکه های آبیاری)

اداره ملی تنظیم امور آب به منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم خدمات ملکی ...

پنجشنبه ۱۴۰۰/۱/۲۶ - ۹:۱۳
Background image

اعلان کاریابی (آمریت طرح و دیزاین بند و انهار و تحکیمات)

اداره ملی تنظیم امور آب به منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم خدمات ملکی...

پنجشنبه ۱۴۰۰/۱/۲۶ - ۹:۱۱
Background image

اعلان کاریابی (آمریت سروی تخنیکی بند و انهار و تحکیمات )

اداره ملی تنظیم امور آب به منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم خدمات ملکی...

پنجشنبه ۱۴۰۰/۱/۲۶ - ۹:۹
Background image

اعلان کاریابی ( امر کنترول کیفیت تحکیمات سواحل)

اداره ملی تنظیم امور آب به منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم خدمات ملکی...

پنجشنبه ۱۴۰۰/۱/۲۶ - ۹:۷
Background image

اعلان کاریابی (آمریت انکشاف حفظ و مراقبت شبکه های هایدروجیالوجیکی )

اداره ملی تنظیم امور آب به منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم خدمات ملکی...

پنجشنبه ۱۴۰۰/۱/۲۶ - ۹:۴
Background image

اعلان کاریابی (متخصص تحلیل پوتانشیل آب های زیرزمینی حوزه دریایی پنچ آمو)

اداره ملی تنظیم امور آب به منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم خدمات ملکی...

Pagination