همه داوطلبی ها

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ - ۱۵:۱۰
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه های چکدم ولایت غزنی

اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان و اجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه های چکدم ولایت که ذیلاً جدول آن درج گردیده است اشتراک نمایند...

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ - ۱۵:۲
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه چکدم ولایت جوزجان

اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان و اجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه چکدم ولایت که ذیلاً جدول آن درج گردیده است اشتراک نمایند...

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ - ۱۴:۵۶
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه های چکدم ولایت کاپیسا

اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان و اجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه های چکدم ولایت که ذیلاً جدول آن درج گردیده است اشتراک نمایند...

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ - ۱۴:۴۴
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه های چکدم ولابت کابل

اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان و اجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه های چکدم ولایت که ذیلاً جدول آن درج گردیده است اشتراک نمایند...

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ - ۱۴:۳۱
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه های چکدم ولایت ننگرهار

اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان و اجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه های چکدم ولایت که ذیلاً جدول آن درج گریده است اشتراک نمایند...

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ - ۱۴:۲۷
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه چکدم های ولایت لوگر

اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان و اجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه های چکدم ولایت که ذیلاً جدول آن درج گریده است اشتراک نمایند...

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ - ۱۴:۲۰ Kabul
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه های چکدم ولایت پکتیا

اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان و اجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه های چکدم ولایات که ذیلاً جدول آن درج گردیه است اشتراک نمایند...

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ - ۱۰:۴۱
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه چکدم های ولایت پکتیکا

اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان و اجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه های چکدم ولایت که ذیلاً جدول آن درج گردیده است اشتراک نمایند...

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ - ۸:۵۷ کابل
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه های چکدم ولایت سر پل

اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان و اجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه های چکدم ولایات که ذیلاً جدول آن درج گردیه است اشتراک نمایند...

Pagination