مرجع اطلاع رسانی واحدهای دومی وزارت انرژی وآب

شماره

اسم و تخلص

مسوولیت وظیفوی

شماره تماس

ایمیل آدرس

1

نجیبه ناظمی

مدیر اجراییه ریاست خدمات انجنیری و مشورتی

0747161419

Wapeca.office555@gmail.com

 

2

انجنیر عبدالخالق

آمردیپارتمنت برق ریاست مرکز تربیوی

0780121702

Aulkhaliq.naemi210@yahoo.com

3

ولی محمد فیض

آمر اقتصاد انرژی ریاست طرح و تنظیم پالیسی های انرژی

0744205040

walimohammadf@gmail.com

 

4

فایض الرحمن عزیزی

سرپرست ریاست منابع آب

0747976096

Fayez.azizi@gmail.com

 

5

انجنیر سمیر

کارمند ریاست هایدروجیالوجی

0700623603

Samir.Dehpoor@hotmail.com

 

6

نثار احمد خیری

آمر پلان و انجنیری ریاست تصدی عناصر فلزی

0799458905

nasarahmadkhairi694@gmail.com

 

7

شیر محمد

آمر حقوق آب های سطحی

0744181610

shir.mohammad.noori008@gmail.com

8