قرار داد های تدارکاتی

لست قرارداد های تدارکاتی از بودجه عادی و انکشافی وزارت انرژی وآب در سال مالی 1398 

شماره اسم پروژه کود پروژه نوع بودجه مبلغ قرارداد نام شرکت برنده تاریخ آغاز کار تاریخ ختم کار فایل
1 چکدم ترغی ولسوالی پنجاب ولایت بامیان MoEW/PD/W050-98/L انکشافی 3,224,450 شرکت ساختمانی افغان بامیکا مکتوب آغاز کار از جانب ریاست نظارت آب صادر میگردد نه ماه تقویمی بعد از  صدور مکتوب اغاز کار PDF 
2 پروژه تحکیم کاری و چکدم جگره خیل  MoEW/PD/W051-98/L انکشافی 6,388,110 شرکت ساختمانی افغان بامیکا مکتوب آغاز کار از جانب ریاست نظارت آب صادر میگردد نه ماه تقویمی بعد از  صدور مکتوب اغاز کار PDF  
3 چکدم حشکک مرکز ولایت بامیان  MoEW/PD/W052-98/L انکشافی 3,758,930 شرکت ساختمانی افغان بامیکا مکتوب آغاز کار از جانب ریاست نظارت آب صادر میگردد نه ماه تقویمی بعد از  صدور مکتوب اغاز کار  PDF 
4 چکدم ملا غلام مرکز ولایت بامیان MoEW/PD/W053-98/L انکشافی 13,375,800 شرکت ساختمانی افغان بامیکا مکتوب آغاز کار از جانب ریاست نظارت آب صادر میگردد هشت ماه تقویمی بعد از صدور مکتوب آغاز کار  PDF 
5 چکدم قریه شیگل ولسوالی نور گرام ولایت نورستان MoEW/PD/W093-98/L انکشافی 9,192,000 شرکت ساختمانی و سرکسازی نبی افغان  مکتوب آغاز کار از جانب ریاست نظارت آب صادر میگردد دوازده ماه تقویمی بعد از صدور مکتوب آغاز کار  PDF 
6 چکدم قریه موم مرکز ولایت نورستان MoEW/PD/W155-98/L انکشافی 3,076,000 شرکت ساختمانی و سرکسازی نبی افغان مکتوب آغاز کار از جانب ریاست نظارت آب صادر میگردد ده ماه تقویمی بعد از صدور مکتوب آغاز کار PDF  
7 چکدم نیشگرام ولسوالی وایگل ولایت نورستان MoEW/PD/W094-98/L انکشافی 7,265,000 شرکت ساختمانی و سرکسازی نبی افغان مکتوب آغاز کار از جانب ریاست نظارت آب صادر میگردد دوازده ماه تقویمی بعد از صدور مکتوب آغاز کار  PDF 
8 چکدم قریه حافظ غول ولسوالی ارگو ولایت بدخشان  MOEW/PD/W131-98 انکشافی 841,280 شرکت ساختمانی و انکشاف انرژی جدید کوهسار پامیر  مکتوب آغاز کار از جانب ریاست نظارت آب صادر میگردد سه ماه و هفت روز تقویمی بعد از صدور مکتوب آغاز کار PDF  
9 چکدم قریه کرسده ولسوالی تگاب ولایت بدخشان MOEW/PD/W132-98 انکشافی 3,986,804 شرکت ساختمانی و انکشاف انرژی جدید کوهسار پامیر مکتوب آغاز کار از جانب ریاست نظارت آب صادر میگردد پنج ماه و سه هفته تقویمی PDF  
10 چکدم قریه چشمه قلندر ولسوالی درایم ولایت بدخشان  MOEW/PD/W133-98 انکشافی 6,312,900 شرکت ساختمانی و انکشاف انرژی جدید کوهسار پامیر مکتوب آغاز کار از جانب ریاست نظارت آب صادر میگردد شش ماه تقویمی پس از صدور مکتوب آغاز کار  PDF 
11 چکدم قریه پشه دره ولسوالی کشم ولایت بدخشان MOEW/PD/W134-98 انکشافی 8,443,600 شرکت ساختمانی و انکشاف انرژی جدید کوهسار پامیر مکتوب آغاز کار از جانب ریاست نظارت آب صادر میگردد شش ماه تقویمی پس از صدور مکتوب آغاز کار  PDF 
12 چکدم قریه لخش دره ولسوالی اشکاشم ولایت بدخشان MOEW-PD/W135-98 انکشافی 3,149,506 شرکت ساختمانی و انکشاف انرژی جدید کوهسار پامیر مکتوب آغاز کار از جانب ریاست نظارت آب صادر میگردد پنج ماه تقویمی پس از صدور مکتوب آغاز کار PDF  
13 چکدم قریه رود شولدار ولسوالی اشکاشم MOEW/PD/W136-98 انکشافی 2,939,319 شرکت ساختمانی و انکشاف انرژی جدید کوهسار پامیر مکتوب آغاز کار از جانب ریاست نظارت آب صادر میگردد پنج ماه تقویمی پس از صدور مکتوب آغاز کار PDF  
14 چکدم قریه کلالا ولسوالی زیباک ولایت بدخشان MOEW/PD/W137-98 انکشافی 3,196,314 شرکت ساختمانی و انکشاف انرژی جدید کوهسار پامیر مکتوب آغاز کار از جانب ریاست نظارت آب صادر میگردد پنج ماه تقویمی پس از صدور مکتوب آغاز کار  PDF 
15 چکدم قریه هوفیان چاریکار ولایت پروان MoEW/PD/W099-98/L انکشافی 527,640 شرکت ساختمانی و سرکسازی راشد رامین مکتوب آغاز کار از جانب ریاست نظارت آب صادر میگردد دو ماه تقویمی پس از صدور مکتوب آغاز کاز PDF  
16 چکدم قیه راست قول آشابه ولسوالی جبل السراج ولایت پروان MoEW/PD/W100-98/L انکشافی 487,140 شرکت ساختمانی و سرکسازی راشد رامین مکتوب آغاز کار از جانب ریاست نظارت آب صادر میگردد دو ماه تقویمی پس از صدور مکتوب آغاز کاز  PDF 
17 چکدم خواجه سیاران پارچه 12 ولایت پروان MoEW/PD/W098-98/L انکشافی 937,260 شرکت ساختمانی و سرکسازی راشد رامین مکتوب آغاز کار از جانب ریاست نظارت آب صادر میگردد دو ماه تقویمی پس از صدور مکتوب آغاز کاز  PDF 
18 چکدم عقب کارخانه سمنت جبل سراج ولسوالی جبل سراج پروان MoEW/PD/W097-98/L انکشافی 459,585 شرکت ساختمانی و سرکسازی راشد رامین مکتوب آغاز کار از جانب ریاست نظارت آب صادر میگردد دو ماه تقویمی پس از صدور مکتوب آغاز کاز  PDF 
19 چکدم حوض آب آشامیدنی قریه بایان  MoEW/PD/W095-98/L انکشافی 1,615,255 شرکت ساختمانی و سرکسازی راشد رامین مکتوب آغاز کار از جانب ریاست نظارت آب صادر میگردد چهار ماه پس از صدور مکتوب آغاز کار PDF  
20 چکدم قریه بومکللک MoEW/PD/W096-98/L انکشافی 6,639,111 شرکت ساختمانی و سرکسازی راشد رامین مکتوب آغاز کار از جانب ریاست نظارت آب صادر میگردد چهار ماه پس از صدور مکتوب آغاز کار  PDF 
21 پروژه چکدم دهک ولایت غور MoEW/PD/W128-98/L انکشافی 3,201,268 Bright pearl Construction company مکتوب آغاز کار از جانب ریاست نظارت آب صادر میگردد پنج ماه تقویمی پس از صدور مکتوب آغاز کار PDF  
22 پروژه چکدم غازه استاه  ولایت غور MoEW/PD/W130-98/L انکشافی 6,385,928 Bright pearl Construction company مکتوب آغاز کار از جانب ریاست نظارت آب صادر میگردد پنج ماه تقویمی پس از صدور مکتوب آغاز کار PDF  
23 پروژه چکدم کندل باش  ولایت غور MoEW/PD/W129-98/L انکشافی 3,682,503 Bright pearl Construction company مکتوب آغاز کار از جانب ریاست نظارت آب صادر میگردد پنج ماه تقویمی پس از صدور مکتوب آغاز کار  PDF 
24 پروژه چکدم تکه غال ولسوالی لعل وسرجنگل  ولایت غور MoEW/PD/W127-98/L انکشافی 6,412,725 Bright pearl Construction company مکتوب آغاز کار از جانب ریاست نظارت آب صادر میگردد پنج ماه تقویمی پس از صدور مکتوب آغاز کار PDF  
25 پروژه چکدم سیاه غارک  ولایت غور MoEW/PD/W126-98/L انکشافی 6,980,326 Bright pearl Construction company مکتوب آغاز کار از جانب ریاست نظارت آب صادر میگردد پنج ماه تقویمی پس از صدور مکتوب آغاز کار PDF  
26 پروژه چکدم دره میانه بام  ولایت غور MoEW/PD/W125-98/L انکشافی 4,573,840 Bright pearl Construction company مکتوب آغاز کار از جانب ریاست نظارت آب صادر میگردد پنج ماه تقویمی پس از صدور مکتوب آغاز کار  PDF 
27 پروژه فاز اول کار باقیمانده سرک وصل کننده و تعمیرات رهایشی پروژه بند آبیاری و تولید برق مچلغو ولسوالی احمد آباد ولایت پکتیا MEW/W001-98/SS انکشافی 254,205,963 شرکت ساختمانی گرین سی تی 1397/10/12 1398/10/12  PDF 
28 پروژه سربند کانال قریه سلیم خیل ولسوالی ازره ولایت لوگر MEW/PD/W-007/NCB/1397/Kabul انکشافی 55,985,123 شرکت ساختمانی و سرکسازی اتحاد کاروان 1397/11/8 1398/11/28  PDF 
29 پروژه کندن کاری ساحه پیشغور ولسوالی حصه اول ولایت پنجشیر MEW/PD/W 010-98/SSS انکشافی 24,920,000 ریاست عمومی تصدی ساختمانی هلمند 1397/12/28 1398/2/28  PDF 
30 پروژه اعمار کانال ذامه ولسوالی اورگون ولایت پکتیکا (قرارداد جدید) MEW/048/NCB انکشافی 3,907,200 شرکت ساختمانی ستاری 1398/12/28 سه ماه 15 روز  PDF 
31 پروژه ترمیم بازو و لایکشی کانال بغراء در نقطه سربند ولسوالی نهرسراج ولایت هلمند MoEW/PD/W014-98/SSS انکشافی 5,933,640 ریاست عمومی تصدی ساختمانی هلمند 1398/7/18 1398/8/18  PDF 
32 پروژه بازسازی دروازه های آبگیرنده ذخیره سلطان ولایت غزنی MoEW/PD/W013-98/NCB انکشافی 4,697,278 شرکت ساختمانی حامد همکار مکتوب آغاز کار از جانب ریاست نظارت آب صادر میگردد دو ماه  PDF 
33 پروزه تحکیم کاری سایت چهارم قریه لر سرخ ولسوالی کشک کهنه ولایت هرات MEW/008-97/NCB انکشافی 12,501,000 شرکت ساختمانی و تکنیکل شاه ولی 1398/7/25 1398/11/25 PDF  
34 تحکیم کاری سواحل دریا در قریه گلوشتر ولسوالی انجیل ولایت هرات MoEW/W05-97/NCB انکشافی 9,890,000 شرکت ساختمانی و سرکسازی کاشانه 1398/9/27 سه و نیم ماه تقویمی PDF  
35 پروژه خریداری 692 قلم مواد و سامان آلات مختلف النوع آمریت حفظ و مراقبت  MEW/018-97/NCB عادی  1403012,08  شرکت لوژستیکی نگین بهار  1398/3/21 1399/3/21 PDF  
36 پروژه خریداری پکیچ 150 ام بی انترنت از کیبل فایبر نوری افغان تیلی کام  MoEW/PD/NCB003-98/SSS عادی و انکشافی         5,952,000 شرکت افغان تیلی کام 28//11/1397 28/11/1398 PDF  
37 پروژه خریداری ضروریات و لوازم دفتری برای سال مالی 1398  MoEW/PD/G003-98/NCB عادی 6,780,100 شرکت انصاف فهیم لمتد 16/4/1398 16/4/1399  PDF 
38 پروژه خریداری تیل دیزل ، پطرول و 42 قلم روغنیات و فلتر باب ضروریات وسایط مرکزی و واحد های دومی سال مالی 1398 MoEW/PD/G001-98/NCB عادی        14,492,276 شرکت تجارتی نوی خنجر لمیتد 20/3/1398 20/3/1399  PDF 
39 پروژه تجهیزات ، پرزه جات و رنگ باب آی تی سال مالی 1398 وزارت انرژی و آب MoEW/PD/G005-98/NCB عادی 17,646,360 شرکت لوژستیکی فردوس خالد  15/7/1398 30/9/1398  PDF 
40 پروژه خریداری 114 قلم قرطاسیه ضرورت سال مالی 1398 وزارت انرژی و آب MoEW/PD/G004-98/NCB عادی 8,483,038 شرکت سمیر رسولی لمیتد 15/7/1398 30/9/1398  PDF 
41 پروژه خریداری 6 قلم جنس جهت تجهیز صالون کنفرانس ریاست حوزه دریایی کندز علیا (بامیان) ولایت بامیان سال مالی 1398 MoEW/PD/G009-98/NCB عادی       983,100.00 شرکت خدمات آی تی زرگون زمین  4/8/1398 9/9/1398  PDF 
42 پروژه 21 قلم مواد اعاشوی و محروقاتی سال تعلیمی 1398 لیلیه مرکز تربیوی MOEW/PD/G008-98/NCB عادی 4,205,524 شرکت خدمات لوژستیکی سیر ولیزاده 3/1/1398 30/9/1398  PDF 
43 خریداری دستگاه SDH سیت های تیلفن و انتقال کیبل فایبر نوری MOEW/PD/G010-98/SSS عادی    4,411,187.99 شرکت مخابراتی افغان تیلی کام 14/9/198 14/10/1398  PDF 
44 خریداری کریدت کارت سلام برای 109 تن کارمندان وزارت انرژی و آب MOEW/PD/NCS009-98/SSS عادی 813,000 شرکت مخابراتی افغان تیلی کام 12/9/1398 12/9/1399  PDF 
45 قرارداد پروژه اعمار و باز سازی کانالهای ارچی و شهروان ولایت کندز NPA/MEW/96/W-1923/ICB انکشافی

4,315,305.47

دالر امریکائی

شرکت ساختمانی و سرکسازی افغان صداقت 31-Dec-18 23-Jun-20 PDF
46 قرارداد پروژه اعمار و بازسازی کانالهای ارچی و شهروان ولایت کندز بسته شماره 2

NPA/MEW/96/W-1924/ICB

انکشافی

9,996,431.44

دالر امریکائی 

شرکت ساختمانی و سرکسازی افغان صداقت وشرکت ساختمانی باختر افغان

3-Nov-18

2-Nov-21

PDF
47 قرارداد اعمار و باز سازی کانال عمومی ارچی - بسته 3-

NPA/MEW/97/W-2263/ICB

انکشافی

4,999,737.65

دالر امیکائی

شرکت ساختمانی و سرکسازی افغان صداقت وشرکت ساختمانی باختر افغان

18-May-19

17-May-21

PDF
48 قرارداد پروژه اعمار و باز سازی کانال اساسی ارچی ولایت کندز بسته چهارم-

NPA/MEW/97/W-2181/ICB

انکشافی

13,890,630.48

دالر امریکائی

نمایندگی شرکت سی جی اس سی پرومونتاژ

21-Oct-19

30-Jun-21

PDF
49

Construction of CPMO Office Building

MEW/WRDIP-P1/NCB/Addtl04

انکشافی

17,093,454.00

افغانی

Nabi afghan Construction and road building Co

6-Oct-19

2-Jun-20

PDF
50

Rehabilitaion & Upgrading of Laqi,Shahrawan Takhar & Seyaab Canals

MEW/P- ARBP/NCB/01

انکشافی

153.86 MILLION

افغانی

New United Constraction Company (NUC)

12-Jul-17

16-Jan-19

PDF
51

Construction of RBA Office Building

MEW/P-ARBP/NCB/02

انکشافی

24.82 MILLION

افغانی

Kohsar Sharq Constraction  and Road Building Company (KSCRB)

31-Dec-18

1-Nov-19

PDF
52

Rehabilitaion & Constraction of Sub Project (Qulbars and Shorab Canals)

MEW/P-ARBP/NCB/03

انکشافی

79.47 MILLION

افغانی

Samandar Constraction ,Road biulding and Constraction Material Production Co (SCPC)

31-Dec-18

21-Oct-20

PDF
53

Constraction of Water User Association Office Biulding

MEW/P-ARBP/NCB/Contract 2

انکشافی

17.92 MILLION

افغانی

New Sadat Constraction Company (NSCC)

17-Aug-19

16-Aug-20

PDF
54

Implementation Support Consultancy
(ISC), Contract No.

NPA/MEW/96/CS-1553/QCBS

انکشافی

4654062 USD AND 21207943 AFA

Sheladia Associates, Inc., USA, Lead NIRAS Finland Ov, Finland, Sub-Consultant NIRAS, Denmark, Sub-Consultant

25-Jun-17

7-Sep-22

PDF
55

Feasibility Studies and Detailed Designs Consultancy Services
(FSDD CS)

NPA/MEW/96/CS-1554/QCBS (CONS-02)

انکشافی

2639294 USD AND 67943125 AF

EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA S.L

27-Jul-184

  PDF