دفاتر ولایتی و ساحوی

ریاست های حوزه های عمومی و فرعی دریایی در مرکز و ولایت ها به عنوان واحد های وزارت انرژی و آب(دفتر های ولایتی و ساحوی) فعالیت می نمایند که در جدول ذیل درمورد مسوولان دفاتر ولایتی با جزییات اداره، اسم مسوول اداره، موقعیت اداره، شماره تماس و ایمیل آدرس مسوول اداره معلومات ارایه شده است.

شماره

اداره

مسئول اداره

شماره تماس مسئول

ایمیل آدرس مسئول

1

ریاست حوزه عمومی دریایی کابل

انجنیر جلال ناصر فقیریار

0793600700

jalalnaser.faqiryar@gmail.com

2

ریاست حوزه فرعی دریایی لوگر (پل علم)

انجنیر شفیق احمد "جهانیار"

781233660.

Eng.jahanyar786@gmail.com

3

ریاست حوزه فرعی دریایی پنجشیر پایینی (محمود راقی کاپیسا)

انجنیر کاوه "خروش"

799618086.

hdmkapisa@yahoo.com

4

ریاست حوزه فرعی دریایی کابل پایینی (جلال آباد)

شمس الرحمن "شمس"

781566122.

ngr.sbr1@gmail.com

5

ریاست حوزه فرعی دریایی کنرها (اسعدآباد)

رشیدالله "زلمی"

799201120.

kunarwmd@gmail.com

6

ریاست حوزه فرعی دریایی لغمان

انجنیر سیدعبدالرحیم "سادات"

799822935.

eng.rahim2015@yahoo.com

7

ریاست حوزه فرعی دریایی شمل خرم (خوست)

انجنیر ذین الله

777555005.

khost_watermanagement@yahoo.com

8

ریاست حوزه فرعی دریایی پنجشیر بالایی    ( بازارک)

انجنیر خواجه تمیم "حقداد"

774646035.

engtamimhaqdad@gmail.com

9

ریاست حوزه فرعی دریایی پارون( نورستان)

انجنیر شیر محمد

705111404.

psg_shi@yahoo.com

10

ریاست حوزه فرعی دریایی پکتیا (گردیز)

انجنیر محمدطاهر "شفق"

799290049.

t.shafaq@gmail.com

11

ریاست حوزه فرعی دریایی پکتیکا(شرن)

انجنیر محمد آصف "هوتک"

786182425.

gomal.paktika@gmail.com

12

ریاست حوزه فرعی دریایی میدان وردگ

انجنیر محمدصادق "ایوبی"

779020733.

Sadiq_ayubi@yahoo.com

13

ریاست حوزه فرعی دریایی غزنی

انجنیر عبدالله جان "علی یار"

795023389.

Abdullah.aliyar1982@gmail.com

14

ریاست حوزه فرعی دریایی غوربند ( چاریکار)

انجنیر محمد رفیع

795023984.

parwan.br@gmail.com

15

ریاست حوزه فرعی دریایی کابل وسطی (کابل)

نجنیر عزیز الرحمن

777353637.

Mksrb.mew@gmail.com

16

ریاست حوزه عمومی دریایی پنج آمو(کندز)

انجنیر محمد سالم اکبر

0744969279

eng.salimakbar@gmail.com

panjamu.river@gmail.com

 

17

ریاست حوزه فرعی دریایی کندز بالایی (بامیان)

انجنیر محمد امین ذکی

773988587.

Amin Zaki  amin_zaki88@yahoo.com

18

ریاست حوزه فرعی دریایی کندز پایینی (بغلان)

انجنیر آصف الله

797272024.

eng.2014rahimi@gmail.com

19

ریاست حوزه فرعی دریایی تالقان( تخار)

انجنیر قیام الدین سرپرست

0740901919

taloqanriver.basin@gmail.com

20

ریاست حوزه فرعی دریایی کوکچه ( فیض آباد)

انجنیر ناصری

797999664.

p.amu.kokchariver@gmail.com

21

ریاست حوزه فرعی دریایی پنج آمو          ( اشکاشم بدخشان)

انجنیر مجیب الرحمن

797794900.

ishkashem.river@gmail.com

22

ریاست حوزه فرعی دریایی پنج پایین (دشت قلعه تخار)

انجنیر عبدالبصیر

796494647.

lowerpanj.lprbd@gmail.com

23

ریاست عمومی حوزه دریایی شمال

انجنیر عصمت الله عصمت

0799449276

0744700278

north.riverbasin@gmail.com

eng.esmatullah@gmail.com

24

ریاست حوزه فرعی دریایی بلخاب             ( مزار شریف)

انجنیر حشمت الله وطنیار

0777902090

0700164277

h_watanyar@yahoo.com

25

ریاست حوزه فرعی دریایی خُلم              ( ایبک سمنگان)

انجنیر رحمت الله سیفی

0791518196

aybak.riverbasin@gmail.com

26

ریاست حوزه فرعی دریایی سرپل

انجنیر روح الله شهاب

0788881997

shuhab2000@gmail.com

27

ریاست حوزه فرعی دریایی سرپل پایینی (شبرغان جوزجان)

انجنیر غلام جان

0799468514

jawzjan.riverbasin1394@gmail.com

28

ریاست حوزه فرعی دریایی شرین تگاب (میمنه فاریاب)

انجنیر حیات الله

0772566618

0799433708

hayat_fid@yahoo.com

29

ریاست عمومی حوزه دریایی هلمند

انجنیر سرگند

0744886669

Helmand.r.b@gmail.com

30

ریاست حوزه فرعی دریایی ارغنداب (قندهار)

انجنیر توریالی محبوبی

0700343003

0744304537

toryall.moh@gmail.com

31

ریاست حوزه فرعی دریایی ترینکوت (ارزگان)

انجنیر محمد نبی حنفی

0749019199

mohammadnabihanifi@gmail.com

32

ریاست حوزه فرعی دریایی قلات (زابل)

انجنیر ناصر شاه وزیری

0747776661

0700292723

Ensw1989@gmail.com

33

ریاست حوزه فرعی دریایی هلمند بالایی (دایکندی)

انجنیر حسین بخش همدرد

0779602230

Daykondi.srh24@gmail.com

34

ریاست حوزه فرعی دریایی هلمند پایینی (زرنج نیمروز)

انجنیر محمد نادر شمسی

0799583028

Nadershams2017@gmail.com

35

ریاست حوزه فرعی دریایی هلمند وسطی (لشکرگاه)

انجنیر محمد انور ذهین

0703934460

0744764937

Ensw1989@gmail.com

 

36

ریاست عمومی حوزه دریایی هریرود- مرغاب

انجنیر نجیب الله جوینی

0744817818

Wmd.herat@gmail.com

37

ریاست حوزه فرعی دریایی هریرود پایینی (هرات)

 

 

Wmd.herat@gmail.com

38

ریاست حوزه فرعی دریایی هریرود بالایی (چغچران غور)

انجنیر محمد یعقوب

0799352794

Rahiq.263@gmail.com

 

39

ریاست حوزه فرعی دریایی مرغاب        (قلعه نو بادغیس)

انجنیر محمد نعیم نوابی

0793333643

naeemnawabi@yahoo.com

40

ریاست حوزه فرعی دریایی فراه رود (فراه)

 

 

wmd.farah@gmail.com

41

ریاست حوزه فرعی دریایی هریرود (هرات)

 

 

Wmd.herat@gmail.com