اعلان کاریابی (آمریت مصونیت بند ها)

mew-admin
پنجشنبه ۱۴۰۰/۱/۲۶ - ۹:۲۰
job

Publish Date

Closing Date

اداره ملی تنظیم امور آب به منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم خدمات ملکی به سلسله اعلانات قبلی اینک بست ذیل را به منظور استخدام افراد شایسته و مجرب از طریق رقابت آزاد طبق سیستم پروژه تغییر به اعلان رقابتی میگذارد: علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات از طریق لینک ذیل بدست بیاورند:

 

 (http://lowgrade.iarcsc.com/)

 

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید

کد بست : NWR-0480

مشخصات بست:

عنوان بست:                    آمریت مصونیت بند ها

بســــت:                          سوم

وزارت/اداره:                      اداره ملی تنظیم امور آب / ریاست عمومی خدمات انجینری تاسیسات آب

موقعیت بست:                   کابل

تعداد بست:                      (۱)

بخش مربوطه:                   ریاست حفظ و مراقبت تاسیسات و شبکات آب

گزارشدهی به :                  رئیس ریاست حفظ و مراقبت تاسیسات و شبکات آب

گزارش گیر از:                  کارشناس دیزاین بند ها، کارشناس تهیه و ترتیب نقشه ها، کارشناس بررسی مصونیت بند ها ، کارشناس سنجش و برآورد بند ها ، کارشناس ارزیابی و تحلیل دیتا ها ، کارشناس تحلیل خطرات بند ها ، کارشناس هایدرومیخانیک بند ها.

اندازه معاش:                   اصل معاش بست+ امتیاز پروژۀ تغییر از قدم اول ۶۳،۰۰۰٫۰۰ افغانی الی قدم پنجم ۸۹،۹۴۴ افغانی (مطابق رهنمود پرداخت امتیازات پروژۀ تغییر)

تاریخ نشروختم اعلان:          ۲۶/۰۱/۱۴۰۰ الی ۶/۰۲/۱۴۰۰

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................

برنامه تغییر:

پروژه تغییر مستقیماً جوابگو به چهارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان بشمول اولویت انکشافی در مورد سیستم سازی پاسخگو و موثر اداره عامه و همچنان به هدف ایجاد، حفظ و تقویه تخصص گرایی خدمات ملکی میباشد.

هدف کلی پروژه تغییر عبارت است از تقویت ظرفیت وزارت ها و ادارات دارای اولویت از طریق استخدام بست های کلیدی به اساس شایستگی، بهبود مدیریت کارمندان و پلانگذاری بهتر منابع بشری.

پروژه تغییر توسط صندوق وجهی کمک ها برای بازسازی افغانستان (ARTF) و انجمن انکشاف بین المللی (IDA) گروپ بانک جهانی تمویل میگردد و  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نماینده گی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این پروژه را تطبیق مینماید.

بر اساس پلان استراتیژیک منظورشدۀ منابع بشری، وزارت‌ ها و ادارات برای هر بست دارای متصدی و خالی شامل این پروژه، در شروع هر سال وظایف کلیدی (Key Deliverables) و شواهد اثباتیه (Means of Verification) مطابق به لایحۀ وظایف، اهداف اساسی اداره، در هم‌آهنگی با آمر مستقیم ترتیب و ضم قرار داد کاری شان می‌گردد. ارزیابی اجراآت کارکنان که از این طریق استخدام می‌گردند، درختم هر سال به اساس گزارش منظور شده اجراات کاری شان در مقابل وظایف کلیدی و شواهد اثباتیه صورت می‌گیرد و تمدید قرار داد کاری کارکنان برای سال بعدی مشروط به تکمیل موفقانه این وظایف می باشد.

اداره ملی تنظیم امور آب :

اداره ملی تنظیم امور آب براساس فرمان شماره ۳۶ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۹ مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان از تجزیه وزارت انرژی و‌ آب ایجاد و در قسمت مدیریت همه جانبه منابع آب کشور ، ساخت زیر بنا های آبی فعالیت می نماید.

هدف وظیفه:

اتخاذ تدابیر مبتنی برمعیارھای انجنیری جھت مصئونیت، بھره برداری و ترتیب طرح ھای موثر در رابطھ افزایش موثریت، عمر مفیده، مصونیت، ثبات، کاھش ضایعات آب از بندھای ذخیروی آب و بند ھای آبگردان در حوزه ھای دریایی.

وظایف تخصصی:

 1. اتخاذ تدابیر جھت مصونیت بندھای ذخیروی آب و بند ھای آبگردان در پنج حوزه دریایی
 2. مدیریت در جھت دیزاین ساختمانھای بندھای ذخیروی آب و بندھای آبگردان در حوزه ھای دریایی
 3. چک وبررسی اسناد تخنیکی شرکت ھای قراردادی تطبیق کننده پروژه ھا در بندھا
 4. مدیریت در جھت سفر بھ حوز ھای دریایی و بازرسی بندھا از نظر مصونیت و ثبات و اتخاذ تصامیم جھت رفع مشکلات از طریق ریاست مربوطھ
 5. تدوین مقررات ، طرزالعمل ھا و رھنمود ھای تخنیکی بندھا و ارسال آن بھ حوزه ھای دریایی جھت تطبیق
 6. مدیریت جھت رفع مشکلات عایده در بندھای ذخیروی آب و بندھای آبگردان در حوزه ھای دریایی
 7. ترتیب لایحھ وظایف برای بندھای کھ نیاز بھ ترمیمات اساسی دارند وبھ کمپنی ھای خصوصی قرارداد می گردند
 8. مدیریت در جھت نظارت از روند حفظ ومراقبت بندھای ذخیروی آب و بند ھای آبگردان در پنج حوزه دریایی
 9. مطمئن شدن از حالت نورمال بندھا بشمول عناصر فلزی ناصبھ در بندھای ذخیروی آب و بندھای آبگردان در کشور
 10. ظرفیت سازی کارمندان تحت اثر ، حوزه ھای دریایی و دفاتر ساحوی در بخش مصونیت بندھا
 11. اتخاذ تدابیر جھت بررسی آلات اندازه گیری (Instruments) ناصبھ در بندھا و نیاز بھ نصب آلات اندازه گیری جدید جھت مصئون ساختن بندھا .
 12. مدیریت در جھت ترتیب پلان عاجل(Emergency Plan) برای بندھای ذخیروی آب در حوزه ھای دریایی
 13. مدیریت درجھت بررسی خطرات بندھا  در حوزه ھای دریایی کشور (Dam Risk Analysis ).  
 14. تحلیل خطرات شکست بند ها (Dam break analysis) وتدابیر پیشگرانھ در مورد آنھا

وظایف مدیریتی:

 1. تھیھ و ترتیب پلان کاری ماھوار، ربعوار و سالانھ در مطابقت با پلان عمومی اداره، جھت بدست آوردن اھداف تعیین شده؛
 2. انتقال مھارت ھای مسلکی بھ شیوه تدویر ورکشاپ ھا، سیمینار ھا و آموزش ھای جریان کار بھ کارکنان تحت اثر؛
 3. مدیریت، ارزیابی اجراات، تعیین نیاز ھای آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان و بخش ھای تحت اثر؛
 4. ارایھ گزارش ماھوار، ربعوار و سالانھ و عندالضرورت از فعالیت ھا و دست آورد ھای بخش مربوطھ، بھ منظور مطلع ساختن رھبری اداره؛ و
 5. اجرای سایر وظایف کھ از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اھداف اداره سپرده میشود

. وظایف هماهنگی:

 1. فراھم آوری تسھیلات و ھماھنگی در امور مصونیت بندھا بھ حوزه ھای دریایی
 2. ھماھنگ نمودن امور برسی و بازدید از بندھای ذخیروی آب و بند ھای آبگردان بھ حوزه ھای دریایی
 3. ھماھنگ نمودن امور مالی بودجوی امور مصونیت بندھا بھ ریاست ھای مرکزی و وزارت مالیھ

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------——-

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحه وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیار ھای ذیل ،ترتیب گردیده است.

رشته تحصیلی:

داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشتھ ھای : انجنیری منابع آب، ھایدرولیک و بند ھاو نھر ساختمان ھایدرو تخنیکی و رشتھ ھای ذیل مرتبط از موسسات ملی وبین المللی از داخل ویا خارج از کشور و بھ درجات بلند تر تحصیلی ترجیح داده میشود.

( انجنیر منابع آب و محیط زیست  ، هایدرولیک و ساختمانهای هایدروتخنیک).

تجربه کاری:

داشتن حد اقل دو سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور.

مهارت های لازم:

 1. تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو و یا دری) و زبان انگلیسی
 2. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه

موارد تشویقی:

 1. (۵) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت.
 2. (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

نوت : افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند درصورتیکھ معلولیت شان مانع انجام کار نگردد، برای احراز این بست درخواست نمایند

Related VacanciesShow all

Back to vacancies