اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد پروژه خریداری 37 قلم روغنیات و فلتر باب برای سال مالی 1399

mew-admin
123

بدینوسیله به تأسی از فقره 2 ماده 43 قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که اداره ملی تنظیم امور آب در نظر دارد قرارداد پروژه خریداری 37 قلم روغنیات و فلتر باب برای سال مالی 1399   دارای کود نمبر MoEW/G07MoEW/PD/G013-99/NCB را به شرکت تجارتی اسرار میلاد لمتد دارای جواز نمبر (0101-8636) واقع تهیه مسکن جوار هوتل زیبا مرکز کابل به قیمت مجموعی3539597.5 سه ملیون پنجصدو سی و نو هزار و پنج صدو نود هفت اعشاریه پنج افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات اداره ملی تنظیم امور آب واقع سرک دارالامان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

آخرین اطلاعیه ها

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱/۵ - ۹:۵۸
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد خریداری تعداد(71) قلم رنگ باب آی تی

بدینوسیله بتأسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انرژی و آب در نظر دارد قرارداد خریداری تعداد(71) قلم رنگ باب آی تی برای سال مالی1399 دارای کود . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱/۵ - ۹:۳۴
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد پروژه خریداری 37 قلم روغنیات و فلتر باب برای سال مالی 1399

بدینوسیله به تأسی از فقره 2 ماده 43 قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که اداره ملی تنظیم امور آب در نظر دارد قرارداد پروژه...

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ - ۱۴:۲۷
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد پروژه های چکدم

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، اداره ملی تنظیم امور آب در نظر دارد، قرارداد پروژه های چکدم ...

بازگشت به اطلاعیه ها