آگاهی داوطلبی پروژه اعمار ذخیره آب باران قریه فرستان ولسوالی قلعه نو

mew-admin
tender

Publish Date

Closing Date

اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار ذخیره آب باران قریه فرستان ولسوالی قلعه نو ولایت بادغیس و پروژه اعمار ذخیره آب باران قریه چشمه گلک ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس اشتراک نموده و سافت شرطنامه مربوطه را در حافظه یا فلش دسک و یا از ویب سایت های اداره ملی تنظیم امور آب، و اداره تدارکات ملی به دست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 قبل از ظهر تاریخ 17/7/1399 به آمریت تدارکات امور ساختمانی ریاست تدارکات تعمیر شش منزل چهار سرک دارالامان  سناتوریم اداره ملی تنظیم امور آب تسلیم نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت تضمین بانکی بوده پروژه اعمار ذخیره آب باران قریه فرستان ولسوالی قلعه نو ولایت بادغیس مبلغ  116,800یک صدو شانزده هزارو هشت صد افغانی و از پروژه اعمار ذخیره آب باران قریه چشمه گلک ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس مبلغ104,200یک صدو چهار هزارو دو صد افغانی بوده  جلسه آفرگشایی مورخ 17/7/1399 ساعت 10 قبل از ظهر در اطاق آفرگشایی ریاست تدارکات تعمیر  شماره شش منزل چهارم تدویر می گردد.

Documents

badghis 2 شرطنامه

More tenders

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۳۱ - ۱۱:۵۱
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه اعمار تصفیه خانه فاضل آب با تجهیزات آن

اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار تصفیه خانه فاضل آب....

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۲۴ - ۱۵:۴۲
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه اعمار ذخیره آب باران قریه فرستان ولسوالی قلعه نو

اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار ذخیره آب باران قریه فرستان ولسوالی قلعه نو...

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۲۴ - ۱۵:۳۹
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه اعمار چکدم قریه میانکوه ولسوالی سنگین

اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار چکدم قریه میانکوه ولسوالی سنگین...

Back to tenders